ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل ناهید
ناهید
47 ساله از تبریز
تصویر پروفایل شیما
شیما
22 ساله از میانه
تصویر پروفایل زینب
زینب
34 ساله از رشت
تصویر پروفایل پرستو
پرستو
34 ساله از تهران
تصویر پروفایل شهاب
شهاب
47 ساله از تهران
تصویر پروفایل کامیار
کامیار
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
28 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل سارا
سارا
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل ساناز
ساناز
24 ساله از بندر عباس
تصویر پروفایل الی
الی
32 ساله از گنبد کاووس
تصویر پروفایل محمد
محمد
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل سامان
سامان
34 ساله از تهران

سایت دوهمدل جدید آدرسش چیست؟

سایت دوهمدل جدید همسرگرایان نیک سیرت به خوبی متوجه قانون خوشبختی گردیده و با همه وجود دریافته اند که: از یک طرف نظام همسرگرایی.

سایت دوهمدل جدید آدرسش چیست؟ - سایت دوهمدل جدید


سایت همسریابی دوهمدل جدید

سایت جدید همسریابی دوهمدم ما و هم برای دیگران روشن ساخته

این تلقی مؤید سایت دوهمدل جدید نگرش تواند بود که: حتی رویدادهای ظاهراً ناخوش آیند، از جنبه های ویژه، خوش آیند و آموزنده توانند بود؛ یعنی اگر فرد خردمندانه، ارزش باورانه و مهرورزانه با ننها برخورد نماید، می تواند از برخی وجوه ننها بهره گیری های مثبت داشته باشد. از این رو رویدادها برای همسرگرایان غناجوی، ابزار و زمینه هایی تلقی می شوند که ننان را در مسیر مهرورزی به میدان می رسانند! بیداری و باختن محبت در باور اینان، این ها همان چراغ هایی هستند که می توانند نقاط مبهم و تاریک اقلیم باطن ما را، هم برای سایت جدید همسریابی دوهمدم ما و هم برای دیگران روشن ساخته، ما را به توان مقاومت و رنج کشی و ظرفیت های عشق ورزی و غیرۀ خودمان آشنا بسازند. به هر حال، بر مبنای همین نگرشِِ به رویدادها می باشد که همسرگرایان محبت محور، آن ها را زمینه ها و کانال هایی برای مهر ورزیدن تلقی می کنند.

محوری هوش ربا همسرگرایان محبت پیشه معتقد می باشند که رسیدن به درک و لم خوشبختی و تبربه های ناب و انکار ناپذیر از شیرینی های زندگانی باهمی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه قبول نماییم که: تا با تمامت وجودمان به سوی یکدیگر نرفته و همه مهر و عش مانرا با اخلاص ناب به سوی یکدیگر جاری نسازیم، از درک و تبربه خوشبختی و شیرینی های زندگانی اثر و خبری نخواهیم یافت؛ و این، مساله ای است که تمامی اندیشمندان روی زمین از هر نسلی و در هر عصری به ادرس سایت دوهمدم جدید باورمند بوده و خلاف آن را ابراز نکرده اند. هر چند که همه حماقت خودبین و نابخردان خود محور و محبت گریز، در سرتاسر تاریخ، عملاً در جهت مخالف ادرس سایت دوهمدم جدید موض گرفته اند! عشق باختن، مهرورزیدن و پخش و اشاعه سایت دوهمدم جدید عاشق پیشه گان، نه تنها هدف از ازدواج را تلقی می نمایند؛ که اصولاً هدف والای خلقت انسان و زندگانی او را زمینه های مختلف محبت همان زمینه ها می شمارند. اینان اساس خوشبختی باهمی را در حضور و بهره مندی از زمینه های بی ارجی هم چون نیافته، بلکه تبلور روح یگانگی را در سایت همسریابی دوهمدل جدید روش ... در نمدی بهتر، شهرتی برتر، مقامی مهم تر و جستبو می کنند که: انسان باید از همه سایت دوهمدل جدید موارد و سایر ظرفیت های وجودی خود، در جهت رشد و توسعه و مهرورزی بهره گرفته، مکانت و شهرت و قدرت و... را وسیله هایی بشمارد که باید و صد البته که باید در خدمت مهرورزی قرار بگیرند.

سایت دوهمدل جدید همسرگرایان نیک سیرت به خوبی متوجه قانون خوشبختی گردیده

چرا که ورود به سایت دوهمدل جدید نحوۀ نگرش و گرایش عملاً آنان را از زندان تاریک و کوچک و نگرش های دنیا محور رهایی بخشیده؛ از دام آرزوها و اهداف حقیرانه اسارت بار آزاد نموده و از تنیدن در حوزۀ خرت و پرت های رنگین بچه گانه کاملاً رهانیده است. طبیعی است که تا انسان به ژرفای سایت دوهمدم جدید آزادی و آزادگی راه نیافته و از مواهب بشکوهش بهره مند نگردد، هرگز نخواهد توانست گرمای نوازشگر خوشبختی و طعم دل نواز یگانگی را درک نماید. از دام چیزهای مادون هویت انسان نزادی چرا که لذت واقعی و معنی دار زندگانی، عملاً و عیناً در قرار داشته و تا انسان بر حقارت ها پیروز نگردد، از بزرگی ها، عظمت ها، کرامت ها و والایی ها تبربه ای به دست نخواهد نورد. سایت دوهمدل جدید همسرگرایان نیک سیرت به خوبی متوجه قانون خوشبختی گردیده و با همه وجود دریافته اند که: از یک طرف نظام همسرگرایی با روی کردنِِ به سایت همسریابی دو همدم جدید و دنبال کردنِِ فقط آرمان ها و آرزوهای خود منافات داشته و هر چه خود را بیشتر ببویند او را بیشتر گم می کنند و هر چه بیشتر را مالکش سازند، بیشتر از دستش می دهند؛ و از دیگر طرف، هیچ یک با خود تلاش کنند تا جستن و دنبال کردن خود، از نعمت محبت و احساس پری و غنا و کشف یگانگی برخوردار نگشته، و اگر کسی در حوزۀ تلاش های مربوط به ازدواج به خوشبختی رسیده است، فقط و فقط از طریق گرایش به همسر و دنبال کردن گوهر یگانگی بوده است.

اینان، رسیدن به کمال اتصال و قله های هوش ربای یگانگی را زادۀ تلاش های باهمی و در جهت رویکردن و دنبال کردن همسر می شمارند. چرا که باورمنداند: سایت همسریابی دوهمدل جدید مسیر و روش، درست بهم آن گونه که در طول بودن فرزندان ندمی خوشبختی همسرگرایان را تضمین نموده است، اکنون نیز ورود به سایت دوهمدل جدید توانائی، کار و ظرفیت را دارد تا اینان را نیز به کمال خوشبختی که در سایت دوهمدل جدید حوزه عبارت از تبربه مراحل و مراتب کمال یگانگی می باشد برساند! و دقیقاً به همین دلیل، همسر گرایان نیک دل همه توان و ظرفیت ها و تلاش خود را بکار می اندازند تا از طری عمل و تلاشِِ باهمی، کمال یگانگی را در زمینه ازدواج تبربه نمایند. اینان به نیکی دریافته اند: آنی که به خود روی نموده و خواسته های به اصطلاح دلِِ خویش را دنبال می کند، ممکن است لایه ای از سایت همسریابی دو همدم جدید را فراچنگ نورد، اما او را از دست می دهد! و با سایت دوهمدم جدید از دست دادن، بر می گردد به همان موض احساس خلاء درونی، احساسِِ کمبود وجودی و احساس شراره تنهایی، بیگانگی و دوری و...! درست بهم آن گونه که دریافته اند: آنی که با همه وجود و احساس به همسر روی می کند، شاید به نحو ناشیانه و خیال بافانه ایی لایه ای از خود را گم شده پندارد، اما او را در می یابد! و همین احساسِِ یافتنِِ او است که ثابت کنندۀ وجود و احساسِِ یافتن سایت جدید همسریابی دوهمدم او نیز می باشد.

برای اینان معیار و میزان، یافتنی است که بیگانگی، کمبود و گم کردنی با خود و در خود نداشته باشد. و این، فقط در آنجا و در ورود به سایت دوهمدم جدید موقعیت می تواند سراغ و تجربه شود که هر یک از همسران خود را در دیگری، و دیگری را در خود حاضر و حاکم بیابد و لاغیر؛ چرا که اگر جان همسرجوئی، دیگری را در خود حاضر یافت، خود را نیز دارد؛ ولی اگر نیافت، چون سایت همسریابی دو همدم جدید را ناقص و تهی و تنها و... می یابد، در واق از احساس هستی مندی کامل نیز بی بهره بوده و سایت همسریابی دو همدم جدید را نیز نخواهد داشت.

مطالب مشابه