ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل زینب
زینب
34 ساله از رشت
تصویر پروفایل ساناز
ساناز
24 ساله از بندر عباس
تصویر پروفایل کامیار
کامیار
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل شهاب
شهاب
47 ساله از تهران
تصویر پروفایل ناهید
ناهید
47 ساله از تبریز
تصویر پروفایل محمد
محمد
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل الی
الی
32 ساله از گنبد کاووس
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
28 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل سارا
سارا
32 ساله از تهران
تصویر پروفایل پرستو
پرستو
34 ساله از تهران
تصویر پروفایل عباس
عباس
47 ساله از گناوه
تصویر پروفایل سامان
سامان
34 ساله از تهران

همسریابی سرآغاز نو چه فعالیتی دارد؟

سایت همسریابی سرآغاز نو نوع از رابطه و پیوند هم مرز تن و نیاز زیرا که در رابطه ای از آیندست، همسرگرای خردورز با همه توان تلاش می کند.

همسریابی سرآغاز نو چه فعالیتی دارد؟ - همسریابی سرآغاز نو


سایت همسریابی سرآغاز نو

سایت همسریابی سرآغاز نو گونه ویژه

روی برتافتن است از هر آن چه می خواهد نقش همسر را فرعی و غیر محوری سازد، و خالی شدن است از محبت هر آن چه از نظر وجودی و ارزشی در مرتبه مادون همسر قرار دارد. و از دیگر طرف هماهنگ شدن است با اشتیاق هماهنگی؛ روی نوردن است به تلاش هایی که تحقق، تداوم و شکوفایی پایدار یگانگی را ضمانت می کنند؛ و پر شدن است از ذوقِِ مهرورزی فعال، دهش گرانه و یگانه ساز.

سایت همسریابی سرآغاز نو گونه ویژه از برخورد باعث خواهد شد تا هر کدام از همسران سرشار از احساس غنا، لبریز از ادراک شادابی، نشاط و دل زندگی و پربار از اشتیاق بخشیدن، سرشار کردن و لبریز ساختن دیگری بوده و مسیر رشد را تا رسیدن به قله انفراد عرفانی و ربانی طی نمایند. توانِ دهش همسرگرایان محبت پیشه با دقت و شایستگی متوجه سایت جدید همسریابی سرآغاز نو واقعیت ظریف فهم گریزِِ تعهد انگیزِِ پویایی بخشِِ نرامش دهنده شده اند که: فقط زمانی به ژرفای اوجمند مهرورزی می توان رسید که به نحوی معنی دار نگاه ،ارزش مدارانه، نزادانه و هدفمندانه (از توانِِ خودشکنانه، دهشمندانه و معشوق محورانه ای برخوردار بود. زیرا اینان با تمامت خرد و بصیرت خود دریافته اند که اشتیاق مهرورزی و دل دادگی، از اشتیاق تصاحب و تملک فاصله ای به مرگ و زندگانی داشته، با سلطه جویی و استثمار و... فاصله ای به درازای سعادت و بدبختی داشته.

با توق و طمع و طلب کاری فاصله ای به ژرفای عشق و نفرت دارد. چرا که در تلقی درخشنده و روح نواز اینان مهرورزی چیزی جز نژاد شدن از بند هستیِِ موهوم و اعتباری و زائده های باختن عشق نبوده و باختن جز وهم بنیان مربوط بدان و زخم های چرکین و عفن پاگرفته از همسریابی سرآغاز نو نمی باشد. و این، دقیقاً همان است که جز در جهت ترضی معشوق و تبلور غنا، سعادت، حرفه جهت گیری، کنش و نرامش و نژادی همه جانبه او نبوده و نقشی جز پرورش گوهر یگانگی را به عهده نگرفته است.

سایت همسریابی سرآغاز نو نوع از رابطه و پیوند هم مرز تن و نیاز

زیرا که در رابطه ای از آیندست، همسرگرای خردورز با همه توان تلاش می کند تا دیواره ای امنیت و انانیت را فرو ریخته، از حوزۀ تنگ و تاریک همسریابی سرآغاز نور نیمه وجودی به حوزۀ روشنی افزای همسریابی سرآغاز نو من نیمه دیگر دویده و از سایت همسریابی سرآغاز نو، هم خود را از بند خود طبیعی و سایت جدید همسریابی سرآغاز نو احساس ظالمانه که خودم را دارم، من مالک خود هستم، در من ملکی و مملوکی هست که منش در اختیار و سلطه و یا » قابل باختن « نبات پیدا کرده، خود را به عنوان پرتو و یا تکه ای از عشق که فقط... دارم و پرتاب کردن به سوی همسر می باشد، بدان سو می کشاند؛ هم چنان که تلاش می نماید تا همسر را و زمینه های وهم بنیان خود طبیعی او کشانیده در بهشتی از نژادی از خودش نیز به قله های نژادگی و مهرورزی و آیینه وار، در برابر محبت فعال، فرارونده و دهش گرانه خود قرار دهد. اینان با همه وجود باور کرده اند که تنها در همچو یک موقعیتی است که می توان چشم انتظار جسمیت یافتن و تبلور واقعیت یگانگی بوده و نسبت به فناناپذیری همسریابی سرآغاز نور رابطه و قوت اشتدادی و فزونی یابندۀ همسریابی سرآغاز نو ایمانی شاداب و شکوفا داشت.

زیرا که در سایت همسریابی سرآغاز نو نوع از رابطه و پیوند هم مرز تن و نیاز نماهای همسریابی سرآغاز نو درهم شکسته شده است؛ هم مرز و هم و نیاز نماهای رنگ پذیر، فناپذیر، از مد رونده و ناتوان از نیروی ترضیه و اشباع درهم می ریزد؛ و هم دوتا روحِِ مشتاق بصیر خردورز، یک دیگر را در وراء زمینه های محدود کنندۀ تنش زای خردکش ارزش برانداز دیدار کرده و عملاً همه خویشتنِِ خویش را به یکدیگر هبه می کنند! دوتا روحی که هدف و آرمانی جز دویدن به سوی یکدیگر، افزودن بر یکدیگر و بالیدن از همدیگر ندارند!

مطالب مشابه